Intergretitetspolicy för användning av vebdesajns sidor 

Den här policyn förklara hur, när och varför dina personuppgifter behandlas av vebdesjan. Policyn gäller för all användning på www.vebdesajn.se. Vid tillämpningen av denna policy avses med ”vebdesajn, ”vi” eller ”vår”; DWC vebdesajn, org. nr. 7003026213. Vebdesajn är personuppgiftsansvarig för alla personuppgifter och annan information som du lämnar när du använder Vebdesajn. Vebdesajn behandlar alltid personuppgifter i enlighet med EUs förordning om skydd för fysiska personer med avseende på person- uppgiftsbehandling (”GDPR”) samt även i enlighet med annan nationellt gällande lagstiftning, för- ordning etc. som är tillämplig på personuppgiftsbehandling. 

Din rätt till sekretess och integritet är viktig för oss. Vi försöker därför alltid så långt som möjligt minimera vår behandling av dina personuppgifter. Behandlingen omfattar endast sådana personupp- gifter som är nödvändiga för att vi ska kunna leverera våra tjänster till dig. 

Personuppgifter 

Vad är personuppgifter? 

Personuppgifter är all information som både direkt och indirekt kan kopplas till en identifierad eller identifierbar person. 

Vilka personuppgifter behandlar Vebdesajn? 

Vi strävar alltid efter att behandla så få personuppgifter som möjligt. För de ändamål som kommer att anges längre ner i denna policy kommer Vebdesajn att behandla ditt namn och kontaktupp- gifter (inbegripet telefonnummer, epost-adress och i vissa fall postadress). Utöver detta behandlar vi även inom ramen för användning av vebdesajns Sidor din tekniska information, inbegripet IP- adress, webläsarinformation, operativ. 

Dessa personuppgifter benämns följande i denna policy ”Personuppgifter”. 

Barns personuppgifter 

Vår behandling syftar till att design och bygga hemsidor för privatpersoner samt företagskunder. Av denna anledning har vi ingen anledning att behandla personuppgifter från personer under 13 år. 

Cookies 

En cookie är en liten datafil som vår hemsida placerar på din hårddisk. Cookies kan endast innehålla sådana personuppgifter som du själv har uppgett. Våra cookies kan inte läsa av data från din hård- disk eller läsa av cookiefiler som skapats från andra hemsidor. Vi använder även cookies för att spåra användartrafikmönster. Detta görs för att kunna utvärdera våra användares mönster och se hur effektiv vår navigationsstruktur är för att kunna hjälpa användare att genomföra undersökningar så effektivt som möjligt. 

Om du är inloggad på ditt Facebook- eller Google+-konto medan du använder vebdesajns Sidor kan information komma att överföras via cookies till Facebook eller Google med information om din användning av vebdesajns Sidor. Det kan leda till att Facebook och/eller Google samlar in personuppgifter om dig, varför deras användarvillkor och integritetspolicys blir tillämpliga (dessa finns via https://www.facebook.com/privacy/explanation och https://policies.google.com/privacy?hl=sv&gl=se). 

Genom att ändra inställningarna i din webbläsare kan du välja när och hur behandlingen av cookies ska vara möjlig. Observera dock att din användning av vebdesajns Sidor kan påverkas om du väljer att inaktivera möjligheten för oss att behandla cookies och att vissa funktioner kanske inte kommer att fungera korrekt. 

Ändamålet med och grunden för behandlingen av dina Personuppgifter 

Vi behandlar dina Personuppgifter för att hantera förfrågningar om att utföra uppdrag åt kund. Denna behandling är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra din förfrågan. Vi behandlar därmed dina Personuppgifter för att kunna fullfölja vårt avtal med dig. 

Vi behandlar även dina Personuppgifter i marknadsföringsyfte för att via mailutskick informera dig om nya funktioner eller annat som vi tror kan vara av intresse för dig. Du kan när som helst välja att avregistrera dig från den här typen av utskick. För denna behandling säkerställer vi alltid att vi har ett berättigat intresse, vilket innebär att vi har gjort en utvärdering utav våra intressen av att bibehålla och förbättra vår kundrelation, mot din rätt till skydd för integritet och sekretess. Vi behandlar endast en begränsad mängd uppgifter, för ett begränsat ändamål, och du kan när som helst välja att avregistera dig från den här behandlingen. Du kan avregistrera dig genom att mejla till jorn@vebdesajn.se. 

Skydd och lagring av dina Personuppgifter 

All information som du lämnar på vebdesajns Sidor skyddas av vebdesajn. 

Våra sidor är designade, byggda och hostade av Webflow. Webflow tar mycket allvarligt på säkerhet och personlig data och vidare inget intresse av at sälja vidare till tredjepart, det är inte deras affärsmodell. Vår inloggning på Webflow sker med tvåfaktors-indentifiering. Vi använder även G Suite från Google för vår mail hantering, inloggningen sker med tvåfaktors-indentfiering. Fakturor skickas med Redflag där inloggning sker med BankID. 

Mottagare av dina Personuppgifter 

Vi kommer aldrig att överföra dina Personuppgifter till tredje part, så till vida sådan behandling inte är uttryckligen begärd eller godkänd av dig – antingen separat eller i enlighet med denna policy. 

För att kunna administrera vebdesajns Sidor kommer vår hemsideleverantör Webflow att kunna ta del av dina Personuppgifter. Vänligen läs deras privacy policy för en mer detaljer kring deras behandling av personuppgifter (hhttps://webflow.com/legal/terms). För vebdesajns är det ytterst viktigt att kunna garantera betryggande säkerhet för dina Personuppgifter. Överföring av Personuppgifter utförs därför endast efter noggrann övervägning och med lämpliga personuppgiftsbiträdesavtal på plats. För överföring av dina Personuppgifter till mottagare utanför EU/EES säkerställer vi alltid samma skyddsnivå som om Personuppgifterna behandla- des inom EU/EES. Det genom att säkerställa att mottagaren är del av privacy shield, ingå standard- klausuler i enlighet med GDPR, eller på annat sätt se till att det finns en rättslig grund för överföringen i enlighet med GDPR. 

Tid för behandlingen 

vebdesajn kommer endast att behandla dina Personuppgifter under den tid som krävs i enlighet med ovan nämnda ändamål för behandlingen. Därefter kommer dina Personuppgifter att ev sparas under en tid(ett år) och därefter raderas. 

Dina rättigheter att erhålla information, rättelse eller radering etc. 

Du har alltid rätt att erhålla ett utdrag på de Personuppgifter som vebdesajn behandlar om dig. Om du vill få ett sådant utdrag, eller om du önskar korrigera felaktig information eller uppgifter, är du välkommen att kontakta oss på jorn@vebdeajn.se. Genom att kontakta nämnda epost-adress kan vebdesajn även hjälpa dig att överföra dina Personuppgifter till en annan personuppgifts- ansvarig, om du så skulle begära, och/eller radera information om dig och/eller om din användning av vebdesajns Sidor. 

Vår förhoppning är att alla frågor rörande vår behandling av dina Personuppgifter kan lösas effektivt genom kommunikation mellan oss. Men du har alltid rätt att vända dig till Datainspektionen för att göra en invändning rörande vår behandling av dina Personuppgifter. 

Uppdateringar 

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras utan föregående meddelande. Vi kommer att underrätta dig om väsentliga ändringar eller uppdateringar genom att ladda upp information om detta på www.vebdesajn.se. 

Kontaktinformation 

DWC vebdesajn , org. nr. 700302-6213, Rumbastigen 31, 196 31 Kungsängen, jorn@vebdesajn.se. 

Denna policy blev senast uppdaterad den 24 maj 2018 

Frågor på något du läst eller sett? 
Vi finns här under kontorstid för att svara på dina frågor.

Hem